5,880 2,424 2,800
บริษัทฯ ดำเนิน ธุรกิจประเภทสินเชื่อ ตั้งแต่ปี 2535 โดยเน้นการปล่อยสินชื่อ รถจักรยานยนต์ โดยครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทได้เพิ่มสินเชื่อประเภทอื่น ได้แก่ สินเชื่อรถยนต์ทุกประเภท สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อนาโนไฟแน้นซ์ สินเชื่อโฉนดที่ดิน นอกจากนี้บริษัทยังรับทำ พ.ร.บ. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

ปัจจุบันมีพนักงานทั้งสิ้น 5,880 ราย และสาขาทั้งหมด 2,424 สาขา ยังคงมุ่งเน้นขยายการบริการ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย จากจังหวัดมุ่งสู่ อำเภอ จาก อำเภอ ลง ตำบล โดยภายในปี 2561 มีเป้าหมาย ให้ครบ 2,800 สาขา