ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถเติบโตในทุกๆด้าน มากกว่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ คือ สูงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะผลกำไรของบริษัท มีจำนวน 2,501 ล้านบาท เติบโตถึง 70.83 เปอร์เซ็นต์

สำหรับปี 2561 บริษัทยังคงเน้นการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ทางผู้บริหารได้กำหนดนโยบายในการเติบโต ไว้ไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ และเปิดสาขาอย่างน้อย 600 สาขา โดยยังคงดูแลหนี้เสียหรือ NPL ไว้ไม่เกิน 1.5 เปอร์เซ็นต์

การที่บริษัทสามารถเติบโตและดำเนินธุรกิจเจริญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนั้น เป็นเพราะทางผู้บริหารยึดหลักการบริหาร จัดการภายใต้การมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยให้ความสำคัญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น, ผู้ลงทุน, พนักงาน, พันธมิตร ทางธุรกิจ และสังคม

ผมในนามของคณะผู้บริหาร ขอให้คำยืนยันว่าผมและทีมงานจะบริหารงานของบริษัทให้ประสบความสำเร็จตามแผนงานที่ วางไว้ โดยยึดหลักคุณธรรม, จริยธรรม และความโปร่งใส เป็นที่ตั้ง เพื่อให้องค์กรเจริญเติบโตต่อไป

(นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ)
ประธานกรรมการบริหาร