พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายกัมพล ตติยกวี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ดร.โยธิน อนาวิล

กรรมการอิสระ

นางดาวนภา เพชรอำไพ

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

นางนงนุช ดาวาสุวรรณ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

 • หลักสูตรนักเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ (รุ่นที่ 66)
 • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ (รุ่นที่ 45) โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
 • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ (รุ่นที่ 28) วิทยาลัยการทัพเรือ
 • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตรเลีย

ประวัติการทำงาน

 • ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
 • ต้นหน ร.ล.ท่าจีน กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • นายทหารอาวุธใต้น้ำ ร.ล.ท่าจีน กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • ต้นเรือ ร.ล.สารสินธุ กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • นายทหารปราบเรือดำน้ำ ร.ล.มงกุฎราชกุมาร กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองยุทธการ
 • ผู้ช่วยต้นปืน ร.ล.มกุฎราชกุมาร กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • ต้นปืน ร.ล.มงกุฎราชกุมาร กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • ผู้บังคับการเรือ ร.ล.สู้ไพรินทร์ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • นายธง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
 • รองเสนาธิการ สถานีทหารเรือกรุงเทพฯ (ปัจจุบันคือ ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ)
 • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ไทย/จาการ์ตา
 • ผู้ช่วยเลขานุการกองทัพเรือ
 • ผู้ช่วยเจ้ากรมข่าวทหารเรือ
 • รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ
 • ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
 • ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย
 • ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ
 • รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

การศึกษา

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตร เศรษฐศาสตร์บัณฑิต,2519
 • ปริญญาโท OKLAHOMA CITY UNIVERSITY,USA. ,FINANCE ,2533
 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร ,บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ,2541
 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(MBE) ,2543

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด
 • ก่อตั้งบริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด
 • บริษัท ดี.เอส. ลิสซิ่ง จำกัด
 • บริษัท ดี.เอส. สแควร์ แฟคตอริ่ง จำกัด
 • บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Master of Business Administration (Finance) Washington State University

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง
 • กรรมการ บริษัท ไอร่าแคปปิตอล จำกัด(มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปภพ จำกัด
 • ที่ปรึกษา บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานรับฝากหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี
 • บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (Post-Trade Service) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • เป็นคณะที่ปรึกษาระบบบาทเนต ธนาคารแห่งประเทศไทย

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ University of Texas at Arlington

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการ,ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.วีรีเทล
 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • กรรมการ,ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.พัทยาฟู๊ด อินดัสตรี
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.อาหารสยาม
 • กรรมการผู้จัดการ Kimball Electronics (Thailand) Co.,Ltd

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล และ วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการอิสระ บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และค่าตอบแทน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการจริยธรรม (Robinson Department Store)

การศึกษา

 • ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี , 2520
 • ปริญญาโท OKLAHOMA CITY UNIVERSITY , USA. , FINANCE , 2532

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บมจ. บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง
 • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด
 • ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนบัตรเครดิต สำนักงานใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย
 • ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ธนาคารกสิกรไทย

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ.2557 - 2558 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร ด่านศุลกากรนครพนม กรมศุลกากร
 • พ.ศ.2555 - 2556 หัวหน้าฝ่ายบัญชีและอากร สำนักงานตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร
 • พ.ศ.2553 - 2554 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบเขตปลอดอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร