รายได้รวม


หน่วย: ล้านบาท

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม


หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์รวม


หน่วย: ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม


หน่วย: ล้านบาท
รายละเอียด ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
สินทรัพย์รวม 6,016.09 8,776.81 13,082.80 24,425.58 36,953.01
หนี้สินรวม 4,078.99 3,670.75 7,430.66 17,733.29 28,009.69
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,937.09 5,106.06 5,652.14 6,692.28 8,943.32
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) 1) (เท่า) 2.11 0.72 1.31 2.65 3.13
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%) 6.51 7.36 7.55 7.81 6.77
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 19.96 15.45 15.34 23.72 27.96

รายละเอียด ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
รายได้รวม(ล้านบาท) 1,548.25 1,856.08 2,558.94 4,471.99 7,470.07
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) 894.29 910.25 1,299.60 2,331.57 3,691.98
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 351.44 544.12 825.00 1,464.14 2,500.06
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) (Fully Diluted) * (บาท/หุ้น) 0.22 0.33 0.39 0.69 1.18