ราคาหลักทรัพย์ (ปรับปรุงเมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2561 16:36)
SET : MTC
ราคาล่าสุด
49.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10,808,100
มูลค่า (บาท ' 000)
545,477
ช่วงราคาระหว่างวัน
49.50 - 51.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
30.50 - 55.50
เปลี่ยนแปลง
-1.25/-2.46%
วันก่อนหน้า
50.75
ราคาเปิด
51.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
49.50 / 489,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
49.75 / 241,400

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น   หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น    %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม    %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน    %