คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับปี 2561

ไตรมาสที่ 1

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 2

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 3

ดาวน์โหลด

ประจำปี

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับปี 2560

ไตรมาสที่ 1

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 2

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 3

ดาวน์โหลด

ประจำปี

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับปี 2559

ไตรมาสที่ 1

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 2

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 3

ดาวน์โหลด

ประจำปี

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับปี 2558

ไตรมาสที่ 1

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 2

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 3

ดาวน์โหลด

ประจำปี

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับปี 2557

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ดาวน์โหลด

ประจำปี

ดาวน์โหลด