ประเภทของรายได้ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้ดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อ
- สินเชื่อทะเบียนรถ 1,299.42 83.93 1,562.30 84.17 2,161.07 84.45 3,772.13 84.35
- สินเชื่อส่วนบุคคล 1.64 0.11 5.12 0.28 64.02 2.50 247.21 5.53
รวมรายได้ดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อ 1,301.06 84.04 1,567.42 84.45 2,225.09 86.95 4,019.34 89.88
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1) 238.19 15.38 279.32 15.05 317.29 12.40 436.07 9.75
รายได้อื่น 2) 8.99 0.58 9.34 0.50 16.56 0.65 16.58 0.37
รวมรายได้ทั้งหมด 1,548.25 100.00 1,856.08 100.00 2,558.94 100.00 4,471.99 100.00

หมายเหตุ : 1) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดสินเชื่อ ค่าปรับและค่าติดตามทวงถาม ค่านายหน้าจากการขายประกันของ MTLI
2) รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการข้อมูลแก่บริษัทประกัน, กำไรจากการขายทรัพย์สิน, ค่าเสียหายจากการยึดรถยึด เป็นต้น