ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ 720,056,400 33.96
2. นางดาวนภา เพชรอำไพ 720,000,000 33.96
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 102,048,820 4.81
4. STATE STREET EUROPE LIMITED 29,207,144 1.38
5. นายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ 22,870,000 1.08
6. นายวศิน เดชกิจวิกรม 21,275,600 1.00
7. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 18,238,400 0.86
8. CHASE NOMINEES LIMITED 13,618,000 0.64
9. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 12,086,600 0.57
10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 11,962,200 0.56