วิสัยทัศน์ (Vision)


เราจะดำรงความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์

พันธกิจ (Mission)

  1. บริษัท ฯ จะขยายพื้นที่การให้บริการลูกค้าให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเปิดดำเนินการในรูปแบบสาขาใหญ่, สาขาย่อย และศูนย์บริการ โดยในปี 2561 จะต้องมีจำนวนสาขา 2,800 สาขา
  2. บริษัทฯ จะต้องมีส่วนแบ่งการตลาดมากเป็นอันดับ 1 ในแต่ละพื้นที่ที่เปิดดำเนินการ และฐานลูกค้าของ บริษัทฯ จะต้องเพิ่มขึ้นทุกปี อย่างน้อยปีละ 20 เปอร์เซ็นต์
  3. บริษัทฯ จะต้องมียอดปล่อยสินเชื่อเฉลี่ยต่อจำนวนพนักงานสูงที่สุดในธุรกิจเดียวกัน
  4. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและการบริหารหนี้ โดยใช้ MTLS Model เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน
  5. บริษัทฯ จะให้บริการที่เป็นเลิศ และ สร้างความพึงใจสูงสุดแก่ลูกค้า